معرفی و مشاوره و راه اندازی سایت تولید انواع کودهای بیولوژیک

مطالعه موردي كاربرد ويناس برفرآيند توليد كمپوست در فازهاي مختلف
(در طي توليد و پس از توليد كمپوست)، در مجتمع
بازيافت پسماند شهري آراد كوه تهران

آرش همتي 1*- مزدك رساپور 2- حسينعلي عليخاني 3- حمايت عسگري لجاير 4

ویناس ماده ای قهوه ای رنگ و محصول تولید صنعتی الکل از ملاس ها است. ویناس می تواند با داشتن مواد آلی و عناصر معدنی زیاد به عنوان مکمل برای افزایش کیفیت کود کمپوست استفاده گردد. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد ویناس در سطوح مختلف بر شاخص های تولید کمپوست (دما، جمعیت میکروبی، نیتروژن، کربن، نسبت C/N، نیترات، pH و EC) و زمان تولید در در فازهای مختلف (در طی تولید و پس از تولید کمپوست) به مدت پنج ماه در مجتمع بازیافت پسماند شهری آراد کوه (تهران) انجام شد. توليد كمپوست از مواد زائد جامد شهري به روش هوادهي توده ثابت انجام شد. حجم هوادهي‌ در اين تحقيق 0/6 ليتر هوا به ازاي هر ليتر ماده زائد در دقيقه بود. نتایج نشان داد کمترین زمان رسیدن به دمای ترموفیلیک را تیمار 30 میلی لیتر ویناس برای هر کیلوگرم مواد اولیه (C3) و بیشترین را تیمار شاهد (C0) داشت. کاربرد ویناس مقدار نیتروژن کل را در فاز اول و دوم افزایش داد. تیمار C3 دارای بیشترین و تیمار C0دارای کمترین جمعیت میکروبی بودند. pH و EC تا ماه دوم در تیمارهای C3و 20 میلی لیتر ویناس برای هر کیلوگرم مواد اولیه (C2) افزایش و در ماهای سوم تا پنجم کاهش یافت. در فاز دوم در تیمارهای ویناسی افزایش pH و در تیمار C0کاهش pH مشاهده گردید. تیمارC3در فاز اول بیشترین مقدار نیترات را داشت و در فاز دوم نیز تیمار C0 بیشترین مقدار نیترات را داشت. در نهایت مشخص شد که تیمار C3 و C2برای اضافه کردن به بستر پسماند های آلی مناسب می باشد و این تیمارها مدت تولید کمپوست را تا دو ماه کاهش دادند. فاز دوم بدلیل عدم توان افزایش قابل ملاحظه ی نیتروژن نیتراتی و همچنین افزایش pH در مقایسه با فاز اول مناسب نبود.

نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 13:26  توسط آرش همتی  | 

Determining the best extractant and extraction conditions for fulvic acid throughqualitative and quantitative analysis of vermicompost

Omid Shabnani Moghadam, Seyed Ahmad Ataei, Arash Hemati

ABSTRACT

Fulvic acid is a natural tampon and an appropriate chelating agent that has high ion-exchange ability and increasing absorption of minerals in plants. This paper examined the effects of extractants (sodium hydroxide, sodium polyphosphate, urea and EDTA) and the extraction time (1, 7 and 9 days) on the physicochemical properties of vermicompost-produced fulvic acid. Finally, various methods were compared to the universal method of humic substances. Different qualitative and quantitative analysis such as detecting the functional groups (FTIR), measurement of functional groups, spectrophotometric ratios and humification indices were carried out on fulvic acid.  Results showed that the highest and lowest amounts of fulvic acid were extracted by the sodium hydroxide and urea, respectively. Various extractants made negligible changes in the type and quality of the Fulvic acid functional groups. Results indicated that sodium hydroxide was the best extractant and the minimum amounts of fulvic acid were extracted by the urea. Urea-extracted fulvic acid had the most functional groups of total acidity and phenolic OH. The most carboxyl functional groups and spectrophotometric ratios were detected in EDTA solution. At the end, by the comparison of various methods, universal method despite the low extraction amount had more functional groups and higher efficiencies compare to others.

+ نوشته شده در  شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ساعت 2:19  توسط آرش همتی  | 

 

تاثیر غنی سازی ورمی‌ کمپوست با تیمارهای کودی و باکتریایی بر هوموسی شدن و خصوصیات اسید هیومیک

حسینعلی علیخانی1* و آرش همتی2

 

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر غنی‌سازی ورمی­کمپوست با تیمارهای باکتریایی (باکتری­های سودوموناس و ازتوباکتر) و کودی (نیتروژن، فسفر و گوگرد) بر شاخص­های هوموسی شدن و آنالیز فیزیکوشیمیایی اسید هیومیک استخراج شده در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها به مدت 60 روز در دمای 28 درجه سانتی­گراد در انکوباتور نگهداری و در نهایت اندازه­گیری مواد هیومیک، وآنالیز عنصری، گروه های عاملی و اندازه­گیری های اسپکتروسکوپی اسید هیومیک انجام شد. نتایج نشان داد شاخص­های هوموسی شدن در طی غنی‌سازی در همه تیمارها افزایش یافت. تیمار ورمی کمپوست غنی شده با نیتروژن+ گوگرد+ فسفر (VC+NSP)بیشترین و تیمار ورمی کمپوست بدون غنی سازی (VCC)کمترین مقدار این شاخص­ها را داشتند. آنالیز عنصری اسید هیومیک نیز نشان داد نوع غنی­سازی تاثیر زیادی در ترکیب عنصری اسید هیومیک دارد و عناصر اضافه شده در روند غنی­سازی می تواند در ترکیب عنصری اسید هیومیک حضور داشته باشد. غنی­سازی ورمی کمپوست باعث افزایش معنی داری در مقدار گروه­های عاملی اسید هیومیک حاصله شد. همچنین طبق طیف های مادون قرمز اندازه­گیری شده، اکثر گروه­های عاملی در تمام تیمارها مشترک بودند. نسبت هایاسپکتروفوتومترینیز نشان داد بیشترین مقدار این نسبت‌هابه‌ترتیب در تیمارهای ورمی­کمپوست غنی شده با نیتروژن (VC+N) و VC+NSP مشاهده شد و کمترین مقدار این نسبت ها در تیمار ورمی­کمپوست غنی شده با سودموموناس (VC+Ps) بود. در نهایت با توجه به تاثیر پایداری ماده آلی در خاک، انتظار می رود تیمارهای باکتریایی و همچنین تیمار VC+NSP توانایی و کارایی بیشتری در بهبود خواص فیزیکوشیمیایی خاک داشته باشند.

 

واژه های کلیدی:آنالیز عنصری،ازتوباکتر کروکوکوم، سودوموناس فلورسنس، گروه های عاملی، FTIR

+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 1:15  توسط آرش همتی  | 

بقایای گیاهان و میکروب ها و کربن تشکیل دهنده آنها از ماکرو مولکولهایی همانند سلولز،همی سلولز ،پکتین ،کیتین ،لیگنین ،تانن تشکیل شده  است که ضرورت بازیافت آنها توسط عمل تهاجمی میکروارگانیسم ها انجام میشود از عوامل مهم که باعث تجزیه مواد آلی می شودمی توان آنزیم های خارج سلولی و تولیدات آنها راکه به شکل یک استراتژی جستجوگر تکامل یافته است و به موجب آن مواد مغذی و منابع انرژی با تقاضای بیشتری به آنها نزدیک می شود مشاهده کرد .

اجزای کربن و نیتروژن پلیمری در گیاهان (میکروبها و جانوران)هر دو ساختاری پیچیده و بسیارمتنوع هستند که شکستن آنها نیاز به فعالیتهای ترکیبی بسیاری از میکروارگانیسم ها دارد. به دنبال دپلی مریزه شدن که در پی آن عمل معدنی شدن محصولات ناپایدار توسط باکتری ها ،ارکی ها و قارچها انجام میشوداین عمل  باعث ایجادپایگاه تغذیه ایی برای شبکه غذایی دتریتوس (ماده ایی که درنتیجه تخریب به وجود آید)،راندن کربن جهانی وچرخه مواد غذایی و روابط تولیدات گیاهی باترکیب اتمسفری رابرعهده دارد می شود.در این فرایند حفاظت و نگهداری از جوامع میکروبی تداوم می یابد. فعالیت و اهمیت آنزیم ها زمانی که آنها ترشح میشوند یا به عبارت دیگر در خاک منتشرمیشوند برای چندین دهه مورد بحث و تحقیق بوده است.پیشرفت در مولکول میکروسکوپیک و تکنیک های تحلیلی و برخی از تفکرات اصلی همراه با یک نیاز روبه رشد برای چگونگی فعالیت آنزیم ها به تعداد بیشماری از جنبه های صنعتی و زیست محیطی کمک کرده و بینش های جدیدی را در مورد اکولوژی بوجود آورده است. به عنوان مثال افرادی که در مورد کمپوست تحقیق کرده اند همانندتیمار فاضلابی (لجن) ،تولیدات کاغذی و تبدیل مواد گیاهی به قند های مخمر برای تولید سوخت های زیستی نیاز به درک عملکرد و بهره وری بسیاری از آنزیم های مسئول نظیر لیگنوسلولز دارند. مبارزه با فعالیت تهاجمی پاتوژن ها و با فهم کمپلکس های آنزیمولوژی که بستگی به دانش دقیق تجزیه پلی مر آلی و معدنی دارد می تواندمارا در مورد اقدام بهترآنها یاری نماید. تعداد زیادی از الاینده های آلی بالقوه مثل هیدروکربن های چند حلقه ایی اروماتیک و بی فنیل های پلی کلرینه که از لحاظ شیمیایی پیچیده و کم محلول در آب هستند نیاز به کاتالیز خارجی قبل از جذب میکروب و کاتابولیسم دارند. ناچارا زیست پالایی منطقی و موفق خاک های آلوده و رسوبات بستگی به درک کامل از فرآیند های میکروبی و آنزیمی مربوطه دارد. در دهه اخیر یک نگرانی روبه رشد در مورد عواقب احتمالی تغییرات آب و هوایی بر فرآیند های خاک همراه با تمایل به توسعه روشهای بهبود ترسیب کربن با استفاده از تحقیقات تجربی ،مدلسازی و نظریه پردازی تخمین زده ایجاد شده است. نقش آنزیم های برون سلولی EES در تشکیل و تجزیه ماده آلی خاک مورد توجه خاص بوده است.اطلاعاتی در مورد خاک  این زمینها که ذخایر کربن آلی بین 1500-1700دارند تخمین زده شده و ذخیره رسوبات دریاچه در حدود 420الی 820 بوده است .مواد آلی خاک مجموعه ایی از مواد مقاوم هستند که توسط فعالیت آنزیم های میکروبی تجزیه و تخریب می شوند. تعادل بین این دو فرآیند تعیین کننده مقدار کربن ترسیب شده در جهت کمک به ساختار دانه بندی خاک و پایداری آن ،دسترسی موادمغذی گیاهی ،نگهداری آب و مدیریت خاک ،تنوع و فعالیت میکروبی می باشد و گروهی از خواص آنزیم ها که تعیین کننده حاصلخیزی خاک و بهره وری گیاهی می باشد.افزایش درجه حرارت خاک ،افزایش دی اکسید کربن اتمسفر و چرخه متناوب تر و خشک شدن باعث تغییر و تجزیه جمعیت میکروبی شده که باعث افزایش بیومس و فعالیت های آنزیمی به طور مستقیم شده  و  به دنبال آن باعث تحریک رشد گیاه و افزایش ته نشینی تراوش ریشه در سوبسترا می شود.پرایمینگ خاک پدیده ایی است که به موجب آن میکروبها از سوبسترا های ناپایدار برای تولید آنزیم های برون سلولی استفاده می کنند که ممکن است حتی به محوطه مواد آلی هم حمله کنند. این عمل به طور موضعی بدلیل بالا بودن co2 در محیط تراوش ریشه و اندازه و فعالیت زیست میکروبی و ثبات مواد آلی پیش بینی میشود.افرادی که برای تعیین کمیت یا حتی اداره نتایج حاصل از گرم شدن زمین تلاش می کنندباید در حال حاضر این موضوع را مد نظر قرار دهند که پاسخ میکروبی شامل فعالیت آنزیم های خاک است و ممکن است مواد مقاوم هیومیکی را تحت تاثیر قرار دهد.امروزه تمرکز عمده بر دستکاری ترسیب کربن که به طور خاص در فرم بیوچار ظاهر میشود می باشد و بر میکروب های خاکزی و خصوصیات آنزیمی موثر است .موضوع مورد بحث و ماهیت متنوع آنزیم های برون سلولی با یک جستجوی گذرا در سال 2012 انجام شده بود. بیش از 2500 مقاله در مورد آنزیم های برون سلولی و خاک موجود است که اگر آب و رسوبات را به این حیطه وارد کنیم به 3000 مقاله میرسد.در حال حاضر 4 همایش بین المللی با عنوان نقش آنزیم ها در محیط زیست وجود دارد که به طور فزاینده گروه های مختلفی از محققان را گرد هم آورده است نشست اخیر در جولای 2011 بوده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 17:41  توسط آرش همتی  | 


اسید فولویک ثروت پنهان

یکی از معجزات بی مانند طبیعت است.ثروت پنهانی از گذشته است که بیان کننده تشکیل گیاهان و فرآیندها و چرخه های طبیعت است .

فولویک اسید به مقدار کمی در اثر فعالیت میلیون ها باکتری مفید تجزیه کننده بقایای گیاهی در شرایط هوازی ایجاد می شود.فولویک اسید وزن مولکولی کم و فعالیت بیولوژیکی بالا دارد.فولویک اسید اغلب به عنوان حامل بیش از 70 عنصر معدنی و قسمتی از کمپلکس مولکولی عناصر کم مصرف  می باشد.معمولا مواد با وزن مولکولی کم 100% در غشا سلول نفوذپذیرند

در حالی که مواد با  وزن مولکولی بالا نفوذ پذیر نیستندفولویک اسید در ترکیب با آب دارای وزن مولکولی پایینی است و به شکل 100% خالص جذب سلول زنده می شود

گیاه براحتی مقدار زیادی از فولویک اسید را جذب می کند و در ساختمان خود نگهداری می کند.

فولویک اسید کشش سطحی آب را کم می کند ودر این حالت نفوذ مولکولهای آلی بهتر می شود ونشان داده که حلالیت مواد نامحلول آبی حداقل 20 برابر بیشتر از زمانی است که آب به تنهایی باشد

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 21:53  توسط آرش همتی  | 

تفاوت اسید فولویک و اسید هیومیک

تفاوت بین اسید فولویک و اسید هیومیک بیشتر به علت تفاوت در وزن مولکولی آنها و تعداد گروههای عاملی(کربوکسیل ،هیدروکسیل، فنولیک) ومقدار پلیمریزاسیون انها می باشد.

اسید هیومیک با وزن مولکولی بالا بیشتر روی خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک موثرند در حالی که اسید فولویک با وزن مولکولی پایین و گروه های عاملی(COOH ,OH ,C=O ) بیشتر روی حمل و نقل عناصر ریز مغذی در محلول خاک  و اثرات بیولوژیکی در ریزوسفر نقس دارد در حالی که ترکیبات با وزن مولکولی بالا مثل اسید هیومیک بیشتر فلزات را نگه می دارد.برچسب‌ها: آرش همتی
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 21:50  توسط آرش همتی  | 

سابقه علمی مطالعه در مورد مواد هیومیکی و استفاده از آن در  کشاورزی پایدار

کمپوست کردن از باقی مانده های زیستی  موجب کاهش 65 درصدی مواد آلی می شود و مقدار اسید هیومیک در اولین مرحله از کمپوست شدن کاهش می یابد اما بعد از 20 روز شروع به افزایش می کند. (Veeken et al., 2000).

ترکیبات هیومیکی به صورت پلیمرهای آمورف تیره رنگ وسنتز شده از ترکیبات زیست توده یا متابولیت های بیوشیمیایی و یا شیمیایی در محیط زیست هستند(Stevenson, 1982)

 به این شکل در نظر گرفته شده است که بستر های هیومیکی در ابتداترکیباتی هستند که آسان تجزیه می شوند و بعد از آن طی فرآیندهای تراکم-پلیمر شدن و واکنش های اکسیداتیو نهایی به ساختمان های با ثبات بالاتر می رسند(کامادا، 1987).

این مراحل مطابق با پیشرفت در درجه هیومیکی شدن می باشد که غالبا باعث تشدید در شدت بازی وتیرگی مخصوصا برای اسید هیومیک خاک وبخش های محلول در باز و نامحلول در اسید را ایجاد می کند(تاکادا وواتاناد، 2003).

 به عنوان نمونه (مک کارتی، 1990) گزارش کرد که مطالعه علمی بستر های هیومیکی به بیش از 200سال پیش برمی گردد.

مواد آلی اکثرا بر پایه ویژگی های حلالیت خود مشخص می شوند. بخش هایی که جدا می شوند بر این اساس تعریف می شوند: اسید هیومیک (HA) بخش های محلول در آب در pH˂2 اما در  pHبالا رسوب می کنند. اسید فولویک (FA) بخش محلول در آب در تمام  pHها می باشد وهیومین در هیچ کدام از مقادیرpH محلول نیست. این تعریف منعکس کننده روش های متنوع جداسازی از خاک است (استیونسون، 1982وآیکن وهمکاران، 1985). ترکیبات هیومیکی به صورت پلیمرهای آمورف تیره رنگ وسنتز شده از ترکیبات زیست توده یا متابولیت های بیوشیمیایی ویا شیمیایی در محیط زیست هستند (Stevenson, 1982)

از مواد قلیایی جهت استخراج پیت که هم اکنون به نام اسید هیومیک واسید فولویک می شناسیم استفاده کرد(آچارد، 1986).

 جالب این است که این روش هم اکنون به عنوان یک روش استخراج مواد هیومیکی از خاک می باشد. تا اوائل سال1970 اکثرمطالعات روی هیومیک ها بر روی مواد استخراج شده از خاک صورت می گرفت.

 با بررسی های خود نشان داد که بستر های هیومیکی را می توان از آب هم جدا کرد( برزیلیوس، 1800).

 اخیرا خاکشناسان و سایر پژوهشگران به طور فزاینده آشنا وعلاقمند به مطالعات بر روی مواد هیومیکی هستند. روش های متعددی جهت استخراج با استفاده از حلال های قلیایی وعوامل کلات کننده وحلال های آلی ومحلول های نمکی معرفی شده است(استیونسون، 1972؛ رسا وهمکاران2002).

حلال های قلیایی اولین معرف ها وهمچنین موثرترین وکارآمدترین نوع معرف ها می باشد(سنسی وهمکاران، 1994؛ استیونسون وهمکاران، 1984 ؛ میلوری وهمکاران، 2002).

مطالعات زیادی برروی مواد هیومیکی و اسید فولویک صورت گرفته، درحالی که مطالعه بر روی بخش هیومیک نسبتا اندک انجام شده است ) رایس ومک کارتی،  1988 ).

به هر حال اخیرا علاقه مطالعه بر روی هیومین توسط (رایس، 2001) زیاد شده است.

اعتقاد بر این است که مواد آلی در محلول های قلیایی قابل استخراج نیستند(هیومین)دارای پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا یا هومات های متصل به سزکویی اکسید هاوسیلیکات ها هستند (استیونسون، 1982؛  پرستون ونیومن، 1992).

چندین روش برای استخراج هیومین بعد از حذف HA و FAاز خاک بعد از تیمارقلیایی پیشنهاد شده است به این ترتیب که بعداز جداسازی اجزای آلی ومعدنی با HF (پرستین ونیومن، 1992؛ روسل وهمکاران، 1983 ؛ پرستون وهمکاران، 1989 ). یا همراه HFبا هر کدام از تیمار های CH3Br3 و EtOH(آلمندور وگونزالز-ویلا، 1984) یا دی متیلن سولفو اکسید (DMSO) انجام می شود(تسوت سوکی وپیکولا، 1988 ؛ لاو وهمکاران، 1992؛کاوادسوکا 1984).

Zaccone و همکاران در 2009 نشان دادند مقدار عناصر آرسنیک ،کلسیم ،پتاسیم و استرانسیم در تبدیل اسید هیومیک متاثر از ماده استخراج شده بود اگرچه تفاوت در مقدار این عناصر وابسته به نوع ماده اولیه  مصرفی بود.

Yagiو همکاران در سال 2003 گزارش کردند که کود های حیوانی بهتر از ورمی کمپوست برای تامین پتاسیم و منیزیم بود و تفاوت کوچکی در تامین فسفر بین کودها مشاهده شد کود ورمی کمپوست مقدار کلسیم وpH ،مواد آلی و CEC را بیشتر از کود دیگر افزایش می دهد C-humic acids کاهش ،و C-humin با بکار بردن ورمی کمپوست افزایش می یابد با استفاده از آهک اسید هیومیک کاهش اما تاثیری بر محتویات کل مواد آلی نداشت.

مواد هیومیکی رشد گیاه را افزایش میدهند این بعلت تاثیرتحریک کنندگی این مواد بر رشد لگومینه هاست که توانایی بیولوژیکی وتثبیت نیتروژن درخاک را بهتر میکنداین آزمایش نشان میدهد که افزایش در رنج بین 100تا400  ppmاز اسید هیومیک بیشترین افزایش را در مقدار ماده خشک ریشه ها و گره ها داشت( tan et al., 1983).

  درارزیابی اثرات اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست بر روی گیاهان مورد نظر و مقایسه ی آن با رفتار اسید هیومیک تجاری وترکیبی با هورمونهای رشد گیاهی وIAA نشان داد که بین اینها اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست بیشترین عملکرد را بر روی گیاهان مورد آزمایش داشت مشاهده شد که با افزایش میزان مصرفی اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست رشد ریشه های گیاهان و تعداد میوه ها نیز افزایش می­یابد (Arancon et al., 2006).

رشد گیاه با افزایش غلظت اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست یک همبستگی مخصوصی دارد، اما این  همبستگی تابع گونه های گیاهی و منابع ورمی کمپوست و طبیعت محتویات معمولی می باشد. افزایش رشد گیاهان با تیمارگیاهی 50-500 میلی گرم بر کیلو گرم اسید هیومیک همبستگی دارد اما اغلب کاهش چشمگیر زمانی است که غلظت اسید هیومیک بدست امده در محتویات معمولی متجاوز از 500-1000میلی گرم بر کیلوگرم باشدAtiyeh et al., 2002)).

در تیمار هومات پتاسیم یک همبستگی مثبت بین غلظت هومات پتاسیم و درصد جوانه زنی با طول ریشه و طول جوانه ها در Triticum aestivum (L.) cv. مشاهده شد (Patil et al., 2010).

سبزواری و خزاعی در سال 1388 گزارش کردند با مصرف 4 سطح (.، 100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) از اسید هیومیک در 4 زمان محلول پاشی (پنجه زنی، ساقه رفتن، ظهور برگ پرچمی و گرده افشانی) بیشترین وزن تر و خشک اندام های هوایی و سطح برگ و ارتفاع ساقه از محلول پاشی در زمان ظهور برگ پرچمی و با غلظت 300 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک بود. و در غلظت های 200 و 300 میلی گرم در لیتر به ترتیب بیشترین وزن بیولوژیک و وزن دانه را به خود اختصاص دادبهترین زمان برای محول پاشی برای رسیدن به بیشترین وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه، مرحله ظهور برگ پرچمی بود و بین غلظت های 200 و 300 میلی گرم بر لیتر در غالب صفات تفاوت معنی داری دیده نشد. کمترین درصد سنبلچه نا بارور نیز از محلول پاشی با غلظت 300 میلی گرم بر لیتر اسید هیومیک در زمان ساقه روی بدست آمد.

اسید هیومیک به عنوان یک اسیدآلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی سبب افزایش بیومس ریشه و اندام های هوایی می شود. اسید هیومیک به طور معنی داری نسبت سطح ریشه به سطح برگ و عدد کلروفیل متر برگ را افزایش داد. رقم سبلان در استفاده از اسید هیومیک کاراتر از رقم سایونز بود(سبزواری و همکاران 1388).

اسید فولویک بر روی فراهمی زیستی عناصر کمیاب بر روی زمین(La+3, cd+3 and Y3+)در جوانه زنی گندم بررسی شد. نتایج نشان داد غلظت های کم اسید فولویک می تواند فراهمی زیستی عناصر کمیاب را در گیاه افزایش دهد ولی وقتی مقدار مصرف بالاست فراهمی زیستی این عناصر کاهش می یابد. نتایج نشان داد فراهمی زیستی این عناصر کمیاب در ریشه به مدت 30 روز با رشد خطی گیاه همراه بود. فراهمی زیستی با افزایش فعالیت آنزیم GOT همراه بود(Zhimang et al., 2001).

Linehan در سال 1976 گزارش کرد با افزایش مقدار مصرف اسید فولویک و نیز افزایش تکرار مصرف اسید فولویک ارتفاع ریشه، تعداد ریشه های عرضی، ورزن تر و خشک ریشه در گیاه گوجه فرنگی افزایش می یابد.

تحقیقات انجام شده با گیاهان گوجه فرنگی نشان داد که اثرات مفید اسید فولویک در گیاهان آزمایشی قابل توجه بود و وزن تر و خشک ریشه و ساقه، بیشتری از گیاهان تحت درمان با اسید هیومیک داشت(Humic Substances Society., 1985; Sladky, 1959).برچسب‌ها: سمینار ارشد آرش همتی
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 0:43  توسط آرش همتی  | 


إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . با نهایت تاسف و تاثر در گذشت استاد گروه خاکشناسی و رئیس دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران دکتر غلامرضا ثواقبی را به اطلاع دوستان و همکاران می رساند. این ضایعه را خدمت خانواده محترم و کلیه همکاران و محققین تسلیت عرض می نماییم و برای ایشان از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت 17:32  توسط آرش همتی  | 

بررسی روند هومیفیکاسیون در ورمی کمپوستینگ

در طول فرایند تولید ورمی کمپوست (ورمی کمپوستینگ) شاخص های هوموسی شدن (با توجه به نسبت های اسید هیومیک، اسید فولویک و کربن آلی کل از فرمول های ارائه شده بدست می آیند (HI, HR, HS)) افزایش می یابد. این شاخص ها از مقدار اسید هیومیک، اسید فولویک و کربن آلی در طول ورمی کمپوستینگ و کمپوستینگ قابل محاسبه می باشند. افزایش شاخص های هومیفیکاسیون با افزایش پایداری ماده آلی(هوموس) و در نتیجه افزایش تاثیر کمپوست یا ورمی کمپوست همراه است (بوستامانته[1] و همکاران، 2008; امیر و همکاران، 2008). با افزایش زمان کمپوستینگ اسید هیومیک افزایش و اسید فولویک کاهش می یابد. اسید فولویک  نسبت به اسید هیومیک دارای گروههای آمیدی، پلی ساکاریدها، قندها و ترکیبات بیشتری می باشد که در مراحل نهایی تجزیه مواد آلی برای ریزسازواره ها قابل استفاده می باشد و لذا در مراحل نهایی کمپوستینگ و ورمی کمپوستینگ مقدار اسید فولویک  به دلیل تجزیه و استفاده ریزسازواره ها کاهش می یابد، ولی در اسید هیومیک افزایش می یابد (بوستامانته و همکاران، 2008; امیر و همکاران، 2008; اپارنا و همکاران، 2008; ویکن و همکاران، 2000). آنالیز اسید هیومیک در مراحل مختلف کمپوستینگ و ورمی کمپوتینگ نشان داد با افزایش زمان کمپوستینگ گروه های عاملی در اسید هیومیک افزایش می یابد (سانچز- موندرو[2] و همکاران، 2003; گارسیا[3] و همکاران، 1992; کامپیلتی و همکاران، 2008). همچنین نتایج آنالیز طیف های FTIR نیز نشان داد در طی کمپوستینگ تغییرات کمی در ساختار و گروه های عاملی اسید هیومیک ایجاد می شود و تغییراتی در گروه های آمیدی و کم شدن این گروه ها با فزایش زمان کمپوست مشاهده شده است. همچنین ترکیبات آروماتیک به شدت افزایش می یابند و گروه های کربوکسیلی، آلیفاتیک فنولیک نیز افزایش می یابد (میکی[4] و همکاران، 1997). گروه های عاملی اتری و پپتیدی در اسید هیومیک افزایش و گروه های آمیدی و آلیفاتیک، که از ترکیبات زود تجزیه شونده می باشند کاهش یافته است (امیر و همکاران، 2010). همچنین طی کمپوستینگ ترکیب عنصری اسید هیومیک تغییر می یابد و نسبت های H/C افزایش، O/C افزایش و C/N کاهش می یابد (امیر و همکاران، 2008 و 2010;  سانچز- موندرو و همکاران، 2003).[1] Bustamante

[2] Sanchez-Monedero

[3] Garcia

[4] Miikki


برچسب‌ها: پایان نامه کارشناسی ارشد آرش همتی
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲ساعت 13:49  توسط آرش همتی  | 

خدمت دوستانی که تقاضای تماس با بنده را دارند بایستی عرض کنم هم ایمیل و هم شماره تماس من در قسمت پروفایل این وبلاگ قرار داده شده است. دوستان می توانند در صورت نیاز سوالات خوشان را از طریق ایمیل مطرح نمایند و بنده تا جایی که دانشم یاری دهد، پاسخ شما عزیزان را خواهم داد.

با تشکر

همتی


برچسب‌ها: آرش همتی کارشناس ارشد کودهای بیولوژیک
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 12:53  توسط آرش همتی  |