کودهای بیولوژیک

معرفی و مشاوره و راه اندازی سایت تولید انواع کودهای بیولوژیک

Determining the best extractant and extraction conditions for fulvic acid throughqualitative and quantitative analysis of vermicompost

Omid Shabnani Moghadam, Seyed Ahmad Ataei, Arash Hemati

ABSTRACT

Fulvic acid is a natural tampon and an appropriate chelating agent that has high ion-exchange ability and increasing absorption of minerals in plants. This paper examined the effects of extractants (sodium hydroxide, sodium polyphosphate, urea and EDTA) and the extraction time (1, 7 and 9 days) on the physicochemical properties of vermicompost-produced fulvic acid. Finally, various methods were compared to the universal method of humic substances. Different qualitative and quantitative analysis such as detecting the functional groups (FTIR), measurement of functional groups, spectrophotometric ratios and humification indices were carried out on fulvic acid.  Results showed that the highest and lowest amounts of fulvic acid were extracted by the sodium hydroxide and urea, respectively. Various extractants made negligible changes in the type and quality of the Fulvic acid functional groups. Results indicated that sodium hydroxide was the best extractant and the minimum amounts of fulvic acid were extracted by the urea. Urea-extracted fulvic acid had the most functional groups of total acidity and phenolic OH. The most carboxyl functional groups and spectrophotometric ratios were detected in EDTA solution. At the end, by the comparison of various methods, universal method despite the low extraction amount had more functional groups and higher efficiencies compare to others.

نوشته شده در شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ساعت 2:19 توسط آرش همتی| |


اسید فولویک ثروت پنهان

یکی از معجزات بی مانند طبیعت است.ثروت پنهانی از گذشته است که بیان کننده تشکیل گیاهان و فرآیندها و چرخه های طبیعت است .

فولویک اسید به مقدار کمی در اثر فعالیت میلیون ها باکتری مفید تجزیه کننده بقایای گیاهی در شرایط هوازی ایجاد می شود.فولویک اسید وزن مولکولی کم و فعالیت بیولوژیکی بالا دارد.فولویک اسید اغلب به عنوان حامل بیش از 70 عنصر معدنی و قسمتی از کمپلکس مولکولی عناصر کم مصرف  می باشد.معمولا مواد با وزن مولکولی کم 100% در غشا سلول نفوذپذیرند

در حالی که مواد با  وزن مولکولی بالا نفوذ پذیر نیستندفولویک اسید در ترکیب با آب دارای وزن مولکولی پایینی است و به شکل 100% خالص جذب سلول زنده می شود

گیاه براحتی مقدار زیادی از فولویک اسید را جذب می کند و در ساختمان خود نگهداری می کند.

فولویک اسید کشش سطحی آب را کم می کند ودر این حالت نفوذ مولکولهای آلی بهتر می شود ونشان داده که حلالیت مواد نامحلول آبی حداقل 20 برابر بیشتر از زمانی است که آب به تنهایی باشد

 

نوشته شده در شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 21:53 توسط آرش همتی| |

تفاوت اسید فولویک و اسید هیومیک

تفاوت بین اسید فولویک و اسید هیومیک بیشتر به علت تفاوت در وزن مولکولی آنها و تعداد گروههای عاملی(کربوکسیل ،هیدروکسیل، فنولیک) ومقدار پلیمریزاسیون انها می باشد.

اسید هیومیک با وزن مولکولی بالا بیشتر روی خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک موثرند در حالی که اسید فولویک با وزن مولکولی پایین و گروه های عاملی(COOH ,OH ,C=O ) بیشتر روی حمل و نقل عناصر ریز مغذی در محلول خاک  و اثرات بیولوژیکی در ریزوسفر نقس دارد در حالی که ترکیبات با وزن مولکولی بالا مثل اسید هیومیک بیشتر فلزات را نگه می دارد.برچسب‌ها: آرش همتی
نوشته شده در شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 21:50 توسط آرش همتی| |

سابقه علمی مطالعه در مورد مواد هیومیکی و استفاده از آن در  کشاورزی پایدار

کمپوست کردن از باقی مانده های زیستی  موجب کاهش 65 درصدی مواد آلی می شود و مقدار اسید هیومیک در اولین مرحله از کمپوست شدن کاهش می یابد اما بعد از 20 روز شروع به افزایش می کند. (Veeken et al., 2000).

ترکیبات هیومیکی به صورت پلیمرهای آمورف تیره رنگ وسنتز شده از ترکیبات زیست توده یا متابولیت های بیوشیمیایی و یا شیمیایی در محیط زیست هستند(Stevenson, 1982)

 به این شکل در نظر گرفته شده است که بستر های هیومیکی در ابتداترکیباتی هستند که آسان تجزیه می شوند و بعد از آن طی فرآیندهای تراکم-پلیمر شدن و واکنش های اکسیداتیو نهایی به ساختمان های با ثبات بالاتر می رسند(کامادا، 1987).

این مراحل مطابق با پیشرفت در درجه هیومیکی شدن می باشد که غالبا باعث تشدید در شدت بازی وتیرگی مخصوصا برای اسید هیومیک خاک وبخش های محلول در باز و نامحلول در اسید را ایجاد می کند(تاکادا وواتاناد، 2003).

 به عنوان نمونه (مک کارتی، 1990) گزارش کرد که مطالعه علمی بستر های هیومیکی به بیش از 200سال پیش برمی گردد.

مواد آلی اکثرا بر پایه ویژگی های حلالیت خود مشخص می شوند. بخش هایی که جدا می شوند بر این اساس تعریف می شوند: اسید هیومیک (HA) بخش های محلول در آب در pH˂2 اما در  pHبالا رسوب می کنند. اسید فولویک (FA) بخش محلول در آب در تمام  pHها می باشد وهیومین در هیچ کدام از مقادیرpH محلول نیست. این تعریف منعکس کننده روش های متنوع جداسازی از خاک است (استیونسون، 1982وآیکن وهمکاران، 1985). ترکیبات هیومیکی به صورت پلیمرهای آمورف تیره رنگ وسنتز شده از ترکیبات زیست توده یا متابولیت های بیوشیمیایی ویا شیمیایی در محیط زیست هستند (Stevenson, 1982)

از مواد قلیایی جهت استخراج پیت که هم اکنون به نام اسید هیومیک واسید فولویک می شناسیم استفاده کرد(آچارد، 1986).

 جالب این است که این روش هم اکنون به عنوان یک روش استخراج مواد هیومیکی از خاک می باشد. تا اوائل سال1970 اکثرمطالعات روی هیومیک ها بر روی مواد استخراج شده از خاک صورت می گرفت.

 با بررسی های خود نشان داد که بستر های هیومیکی را می توان از آب هم جدا کرد( برزیلیوس، 1800).

 اخیرا خاکشناسان و سایر پژوهشگران به طور فزاینده آشنا وعلاقمند به مطالعات بر روی مواد هیومیکی هستند. روش های متعددی جهت استخراج با استفاده از حلال های قلیایی وعوامل کلات کننده وحلال های آلی ومحلول های نمکی معرفی شده است(استیونسون، 1972؛ رسا وهمکاران2002).

حلال های قلیایی اولین معرف ها وهمچنین موثرترین وکارآمدترین نوع معرف ها می باشد(سنسی وهمکاران، 1994؛ استیونسون وهمکاران، 1984 ؛ میلوری وهمکاران، 2002).

مطالعات زیادی برروی مواد هیومیکی و اسید فولویک صورت گرفته، درحالی که مطالعه بر روی بخش هیومیک نسبتا اندک انجام شده است ) رایس ومک کارتی،  1988 ).

به هر حال اخیرا علاقه مطالعه بر روی هیومین توسط (رایس، 2001) زیاد شده است.

اعتقاد بر این است که مواد آلی در محلول های قلیایی قابل استخراج نیستند(هیومین)دارای پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا یا هومات های متصل به سزکویی اکسید هاوسیلیکات ها هستند (استیونسون، 1982؛  پرستون ونیومن، 1992).

چندین روش برای استخراج هیومین بعد از حذف HA و FAاز خاک بعد از تیمارقلیایی پیشنهاد شده است به این ترتیب که بعداز جداسازی اجزای آلی ومعدنی با HF (پرستین ونیومن، 1992؛ روسل وهمکاران، 1983 ؛ پرستون وهمکاران، 1989 ). یا همراه HFبا هر کدام از تیمار های CH3Br3 و EtOH(آلمندور وگونزالز-ویلا، 1984) یا دی متیلن سولفو اکسید (DMSO) انجام می شود(تسوت سوکی وپیکولا، 1988 ؛ لاو وهمکاران، 1992؛کاوادسوکا 1984).

Zaccone و همکاران در 2009 نشان دادند مقدار عناصر آرسنیک ،کلسیم ،پتاسیم و استرانسیم در تبدیل اسید هیومیک متاثر از ماده استخراج شده بود اگرچه تفاوت در مقدار این عناصر وابسته به نوع ماده اولیه  مصرفی بود.

Yagiو همکاران در سال 2003 گزارش کردند که کود های حیوانی بهتر از ورمی کمپوست برای تامین پتاسیم و منیزیم بود و تفاوت کوچکی در تامین فسفر بین کودها مشاهده شد کود ورمی کمپوست مقدار کلسیم وpH ،مواد آلی و CEC را بیشتر از کود دیگر افزایش می دهد C-humic acids کاهش ،و C-humin با بکار بردن ورمی کمپوست افزایش می یابد با استفاده از آهک اسید هیومیک کاهش اما تاثیری بر محتویات کل مواد آلی نداشت.

مواد هیومیکی رشد گیاه را افزایش میدهند این بعلت تاثیرتحریک کنندگی این مواد بر رشد لگومینه هاست که توانایی بیولوژیکی وتثبیت نیتروژن درخاک را بهتر میکنداین آزمایش نشان میدهد که افزایش در رنج بین 100تا400  ppmاز اسید هیومیک بیشترین افزایش را در مقدار ماده خشک ریشه ها و گره ها داشت( tan et al., 1983).

  درارزیابی اثرات اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست بر روی گیاهان مورد نظر و مقایسه ی آن با رفتار اسید هیومیک تجاری وترکیبی با هورمونهای رشد گیاهی وIAA نشان داد که بین اینها اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست بیشترین عملکرد را بر روی گیاهان مورد آزمایش داشت مشاهده شد که با افزایش میزان مصرفی اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست رشد ریشه های گیاهان و تعداد میوه ها نیز افزایش می­یابد (Arancon et al., 2006).

رشد گیاه با افزایش غلظت اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست یک همبستگی مخصوصی دارد، اما این  همبستگی تابع گونه های گیاهی و منابع ورمی کمپوست و طبیعت محتویات معمولی می باشد. افزایش رشد گیاهان با تیمارگیاهی 50-500 میلی گرم بر کیلو گرم اسید هیومیک همبستگی دارد اما اغلب کاهش چشمگیر زمانی است که غلظت اسید هیومیک بدست امده در محتویات معمولی متجاوز از 500-1000میلی گرم بر کیلوگرم باشدAtiyeh et al., 2002)).

در تیمار هومات پتاسیم یک همبستگی مثبت بین غلظت هومات پتاسیم و درصد جوانه زنی با طول ریشه و طول جوانه ها در Triticum aestivum (L.) cv. مشاهده شد (Patil et al., 2010).

سبزواری و خزاعی در سال 1388 گزارش کردند با مصرف 4 سطح (.، 100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) از اسید هیومیک در 4 زمان محلول پاشی (پنجه زنی، ساقه رفتن، ظهور برگ پرچمی و گرده افشانی) بیشترین وزن تر و خشک اندام های هوایی و سطح برگ و ارتفاع ساقه از محلول پاشی در زمان ظهور برگ پرچمی و با غلظت 300 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک بود. و در غلظت های 200 و 300 میلی گرم در لیتر به ترتیب بیشترین وزن بیولوژیک و وزن دانه را به خود اختصاص دادبهترین زمان برای محول پاشی برای رسیدن به بیشترین وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه، مرحله ظهور برگ پرچمی بود و بین غلظت های 200 و 300 میلی گرم بر لیتر در غالب صفات تفاوت معنی داری دیده نشد. کمترین درصد سنبلچه نا بارور نیز از محلول پاشی با غلظت 300 میلی گرم بر لیتر اسید هیومیک در زمان ساقه روی بدست آمد.

اسید هیومیک به عنوان یک اسیدآلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی سبب افزایش بیومس ریشه و اندام های هوایی می شود. اسید هیومیک به طور معنی داری نسبت سطح ریشه به سطح برگ و عدد کلروفیل متر برگ را افزایش داد. رقم سبلان در استفاده از اسید هیومیک کاراتر از رقم سایونز بود(سبزواری و همکاران 1388).

اسید فولویک بر روی فراهمی زیستی عناصر کمیاب بر روی زمین(La+3, cd+3 and Y3+)در جوانه زنی گندم بررسی شد. نتایج نشان داد غلظت های کم اسید فولویک می تواند فراهمی زیستی عناصر کمیاب را در گیاه افزایش دهد ولی وقتی مقدار مصرف بالاست فراهمی زیستی این عناصر کاهش می یابد. نتایج نشان داد فراهمی زیستی این عناصر کمیاب در ریشه به مدت 30 روز با رشد خطی گیاه همراه بود. فراهمی زیستی با افزایش فعالیت آنزیم GOT همراه بود(Zhimang et al., 2001).

Linehan در سال 1976 گزارش کرد با افزایش مقدار مصرف اسید فولویک و نیز افزایش تکرار مصرف اسید فولویک ارتفاع ریشه، تعداد ریشه های عرضی، ورزن تر و خشک ریشه در گیاه گوجه فرنگی افزایش می یابد.

تحقیقات انجام شده با گیاهان گوجه فرنگی نشان داد که اثرات مفید اسید فولویک در گیاهان آزمایشی قابل توجه بود و وزن تر و خشک ریشه و ساقه، بیشتری از گیاهان تحت درمان با اسید هیومیک داشت(Humic Substances Society., 1985; Sladky, 1959).برچسب‌ها: سمینار ارشد آرش همتی
نوشته شده در یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 0:43 توسط آرش همتی| |


إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . با نهایت تاسف و تاثر در گذشت استاد گروه خاکشناسی و رئیس دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران دکتر غلامرضا ثواقبی را به اطلاع دوستان و همکاران می رساند. این ضایعه را خدمت خانواده محترم و کلیه همکاران و محققین تسلیت عرض می نماییم و برای ایشان از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم.

نوشته شده در شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت 17:32 توسط آرش همتی| |

بررسی روند هومیفیکاسیون در ورمی کمپوستینگ

در طول فرایند تولید ورمی کمپوست (ورمی کمپوستینگ) شاخص های هوموسی شدن (با توجه به نسبت های اسید هیومیک، اسید فولویک و کربن آلی کل از فرمول های ارائه شده بدست می آیند (HI, HR, HS)) افزایش می یابد. این شاخص ها از مقدار اسید هیومیک، اسید فولویک و کربن آلی در طول ورمی کمپوستینگ و کمپوستینگ قابل محاسبه می باشند. افزایش شاخص های هومیفیکاسیون با افزایش پایداری ماده آلی(هوموس) و در نتیجه افزایش تاثیر کمپوست یا ورمی کمپوست همراه است (بوستامانته[1] و همکاران، 2008; امیر و همکاران، 2008). با افزایش زمان کمپوستینگ اسید هیومیک افزایش و اسید فولویک کاهش می یابد. اسید فولویک  نسبت به اسید هیومیک دارای گروههای آمیدی، پلی ساکاریدها، قندها و ترکیبات بیشتری می باشد که در مراحل نهایی تجزیه مواد آلی برای ریزسازواره ها قابل استفاده می باشد و لذا در مراحل نهایی کمپوستینگ و ورمی کمپوستینگ مقدار اسید فولویک  به دلیل تجزیه و استفاده ریزسازواره ها کاهش می یابد، ولی در اسید هیومیک افزایش می یابد (بوستامانته و همکاران، 2008; امیر و همکاران، 2008; اپارنا و همکاران، 2008; ویکن و همکاران، 2000). آنالیز اسید هیومیک در مراحل مختلف کمپوستینگ و ورمی کمپوتینگ نشان داد با افزایش زمان کمپوستینگ گروه های عاملی در اسید هیومیک افزایش می یابد (سانچز- موندرو[2] و همکاران، 2003; گارسیا[3] و همکاران، 1992; کامپیلتی و همکاران، 2008). همچنین نتایج آنالیز طیف های FTIR نیز نشان داد در طی کمپوستینگ تغییرات کمی در ساختار و گروه های عاملی اسید هیومیک ایجاد می شود و تغییراتی در گروه های آمیدی و کم شدن این گروه ها با فزایش زمان کمپوست مشاهده شده است. همچنین ترکیبات آروماتیک به شدت افزایش می یابند و گروه های کربوکسیلی، آلیفاتیک فنولیک نیز افزایش می یابد (میکی[4] و همکاران، 1997). گروه های عاملی اتری و پپتیدی در اسید هیومیک افزایش و گروه های آمیدی و آلیفاتیک، که از ترکیبات زود تجزیه شونده می باشند کاهش یافته است (امیر و همکاران، 2010). همچنین طی کمپوستینگ ترکیب عنصری اسید هیومیک تغییر می یابد و نسبت های H/C افزایش، O/C افزایش و C/N کاهش می یابد (امیر و همکاران، 2008 و 2010;  سانچز- موندرو و همکاران، 2003).[1] Bustamante

[2] Sanchez-Monedero

[3] Garcia

[4] Miikki


برچسب‌ها: پایان نامه کارشناسی ارشد آرش همتی
نوشته شده در چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲ساعت 13:49 توسط آرش همتی| |

خدمت دوستانی که تقاضای تماس با بنده را دارند بایستی عرض کنم هم ایمیل و هم شماره تماس من در قسمت پروفایل این وبلاگ قرار داده شده است. دوستان می توانند در صورت نیاز سوالات خوشان را از طریق ایمیل مطرح نمایند و بنده تا جایی که دانشم یاری دهد، پاسخ شما عزیزان را خواهم داد.

با تشکر

همتی


برچسب‌ها: آرش همتی کارشناس ارشد کودهای بیولوژیک
نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 12:53 توسط آرش همتی| |

با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و بزرگواران عزیز،

در خصوص سوالات و در خواست های متوالی دوستان بایستی چند نکته را توضیح دهم:

لازم به ذکر است در ورمی کمپوست باکتری های مفیدی مثل تثبیت کننده های نیتروژن از جمله ازتوباکترها و همچنین نیتریتیفیکاتورها زیاد می باشد. همچنین باکتری های مفید حل کننده فسفات مثل سودوموناس ها نیز زیاد می باشد که علاوه بر حل کنندگی فسفات با تولید HCN (سیانید هیدروژن) مانع از رشد پاتوژن ها می شود. علاوه بر باکتری های ذکر شده چندین گونه از باکتری های مفید دیگر و همجنین قارچ های زیادی در فرایند نهایی تولید ورمی کمپوست حضور دارند.

دوستانی که مطالب را برای پایان نامه و یا کارهای علمی نیاز دارند می توانند یا از طریق ایمیل یا تماس تلفنی دقیقا درخواست خودشان را بفرمایند و اینجانب تا وسع توان این مطالب را در اختیار ایشان قرار دهم، چون واقعیتش تنظیم کلیه این رفرنس ها و ... وقت زیادی می برد تا در وبلاگ نمایش داده شود ولی دوستانی که نیاز داشتند حتما مطالب درخواستی را ذکر کنند تا در اسرع وقت در خدمتشان قرار دهم.

با آرزوی موفقیت روز افزون عرصه کشاورزی

آرش همتی


برچسب‌ها: آرش همتی کارشناس ارشد کودهای بیولوژیک
نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ساعت 23:25 توسط آرش همتی| |

ورمی واش

ورمی واش مایعی است که بعد از عبور از طریق ستون فعالیتی کرم خاکی جمع آوری می گردد و بعنوان اسپری برگی بسیار مفید است. ورمی واش مجموعه ای از فرآورده های ترشحی و ترشحات موکوز کرمهای خاکی همراه با عناصر غذایی ریزمغذی مولکولهای آلی خاک است. اینها به برگ ، ساقه ها و دیگر بخش های گیاهان در اکوسیستمهای طبیعی انتقال می یابند. ورمی واش در صورتی که به نحو مناسبی جمع آوری گردد ، مایعی روشن و شفاف به رنگ زرد کمرنگ است.

نیتروژن، فسفر و پتاسیم محلول عناصر غذایی اصلی در ورمی واش می باشد. هورمون های مانند سیتوکینین، اکسین و ...، آمینواسیدها، ویتامین ها، آنزیم ها و برخی ترشحات دیگر و میکروب های مفیدی مانند باکتری های هتروتروفیک، قارچ ها، اکتینومیست ها شامل تثبیت کنندگان نیتروژن، حل کننده های فسفات در ورمی واش وجود دارند. ورمی واش غنی از عناصر غذایی حل شده اند که به آسانی در دسترس گیاه می باشند (منون و همکاران، 2008). ورمی واش می تواند به عنوان، کود برگی، کنترل بیماری ها (برگی، افزودن به خاک)، تجزیه بقایا، غنی سازی بیولوژیک خاک، کنترل آفات استفاده شود (بوم فورد ام.، 2007).

عصاره ورمی کمپوست (ورمی واش) با استفاده از روش های مختلفی تولید می گردد. فرض می شود که فعالیت میکروبی و عناصر غذایی از ورمی کمپوست به عصاره آن منتقل می گردد. اگرچه روش های متفاوتی برای ساخت ورمی واش مورد استفاده قرار می گیرد، همگی با مخلوط کردن ورمی کمپوست با آب شروع می شود. نیاز مبرمی به استاندارد سازی روش های تولید و مقادیر کاربرد ورمی واش به جهت افزایش احتمال موثر بودن و اجتناب اثرات مضر ورمی واش و کاهش پتانسیل خطرات محیطی و انسانی وجود دارد. اکثر شواهد در مورد تاثیر آنها بر افزایش رشد گیاهان یا بازدارندگی بیماری ها به صورت نقلی است و به صورت علمی منتشر نشده است. (ادواردز و همکاران، 2006). نسبت جامدات به مایع می تواند محدوده ای از 1:3(33%) تا 1:200(0.5%) داشته باشد. ورمی واش ها گاهی به صورت هوازی و گاهی به صورت بی هوازی ساخته می شوند و برخی اوقات منابع تغذیه ای مانند ملاس، پودرهای الگ یا عصاره های مخمر به آن افزوده می وشد که فعالیت میکروبی را افزایش می دهد. عصاره گیری ورمی کمپوست می تواند از 12 ساعت تا سه هفته به طول انجامد. برخی زارعین با تجهیزات خانگی ورمی واش را تولید می کنند اما تجهیزات وسیعی برای ساخت ورمی واش با ظرفیت های و کارآرایی متفاوت در دسترس می باشد و به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه ورمی واش در مقادیر بالا تولید می شود، مطالعات کمی در مورد بهترین روش ساخت، تاثیر آنها بر رشد گیاه، آفات، بیماری ها یا اثرات جانبی آن انجام شده است  (آرانکون و همکاران، 2007).

ملاس چغندر قند و جلبک، غلظت E. Coli را در ورمی واش افزایش می دهد  (کانانگارا و همکاران، 2008). افزودن مکمل هایی چون ملاس چغندر قند درطول چرخه ساخت ورمی واش هوازی و بی هوازی، جمعیتE. Coli و کلی فرم های مدفوعی را در محصول نهایی افزایش می دهد. بنابراین کاهش کاربرد این مکمل ها احتمالاً رشد پاتوژن ها را کاهش می دهد (اینگرانی و میلنر، 2007).


برچسب‌ها: آرش همتی
نوشته شده در دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۲ساعت 14:17 توسط آرش همتی| |


تاثیر ورمی واش بر روی رشد و عملکرد گیاهان

مطالعات انجام شده توسط ادواردز (1995) با 25 نوع سبزی، میوه یا گیاهان زینتی نشان داد که مواد دفعی کرم خاکی  بهتر از کمپوست یا سایر اصلاح کننده های ترکیبات گلدانی عمل میکند. در این پژوهش علت عملکرد بهتر محصول تیمار با مواد دفعی در نتیجه ساختمان فیزیکی بهتر خاک، حضور هورمون های رشد گیاهی و بیشتر بودن جمعیت میکروبی معرفی شد. مواد دفعی کرم خاکی منبع خوبی از نیتروژن برای گیاه است  مواد دفعی تازه کرم خاکی اغلب حاوی سطوح بالای آمونیوم است، ولی در مواد دفعی خشک شده در نتیجه نیتریفیکاسیون سریع مواد آلی هر دو شکل آمونیومی و نیتراتی نیتروژن حفظ شده است ( دیکانس، 1999). نتایج نشان داده که مواد اصلاح کننده ای که از کرم خاکی دفع شده، وزن خشک و میزان نیتروژن جذب شده در گیاه را افزایش میدهد(ادواردز، 1995؛ لوئی، 1991). مواد آلی که توسط کرم خاکی مصرف می شود تحت تاثیر میکروفلور ای روده کرم به هوموس تبدیل می شود که قابلیت جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم برای گیاه را افزایش می دهد ( بریکل، 1995؛ اسمعیل، 1996 ).


برچسب‌ها: آرش همتی
نوشته شده در چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۲ساعت 11:52 توسط آرش همتی| |

قالب جدید وبلاگ پيجك دات نت